La normativa vigent, tant a nivell estatal com autonòmica, reconeix el paper fonamental que juguen les administracions locals en la cooperació internacional i la solidaritat. 

 

La Llei 1/2023, de 20 de febrer, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible.  
Reconeix la importància del paper de la cooperació de les entitats locals en el sistema de la cooperació espanyola per al desenvolupament sostenible i la solidaritat global a partir de la seva trajectòria i capacitat per generar aliances, mobilitzar els actors i les capacitats econòmiques i socials i el coneixement expert, així com el de les pròpies administracions locals, en les àrees en les que gaudeixen de competències i capacitats i promoure la participació social i la democràcia en l'àmbit local”. Així mateix afegeix que “els actors estatals del sistema espanyol de cooperació per al desenvolupament sostenible promouran l'activitat de cooperació dels ens locals i la simplificació de tràmits burocràtics per afavorir dit objectiu. Aquesta cooperació podrà exercir-se també a través dels Fons municipals de cooperació o d'altres entitats”.

La Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global
La Llei de Cooperació per a la Transformació Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el seu article 22, refereix els agents balears de la cooperació per a la transformació social entre les quals s'hi troben, com recull el punt 3.b, les entitats locals reconegudes  per la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, així com les entitats i organitzacions en les quals s'integren o que les representen, com són el Fons Mallorquí de Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació”.