Bases i Convocatòries

CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2024

Aquesta convocatòria regula les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a projectes de cooperació pel desenvolupament.

El Fons Menorquí entén com a projecte de cooperació pel desenvolupament un conjunt d’accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o una zona en concret, contribuint en la restitució, garantia i protecció dels drets fonamentals de les persones, en especial de dones i filletes.
Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació amb les línies estratègiques i les zones geogràfiques que es recullen en el Pla Estratègic 2023-2028 i el Pla Director de les Illes Balears, i emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En coherència amb açò, els projectes presentats s’han d’alinear amb els ODS.

Modalitat de projectes

  • Sensibilitat i canvi climàtic 
  • Moviment de persones

Segons l’acord de l’Assemblea del Fons Menorquí, reunida el 19 de novembre de 2023, s’assigna a aquesta convocatòria un import màxim per a cada projecte de 70.000€  imputables al pressupost del Fons Menorquí per al 2024. El pressupost que el Fons Menorquí destini a projectes es distribuirà entre les modalitats de projectes de moviment de persones i de sostenibilitat ambiental. 

Els projectes s’han de presentar entre el dia 2 de gener i el 4 de febrer de 2024.