Les persones membres de l’assemblea no reben cap tipus de retribució pel càrrec que ocupen. Mentre, el nombre de persones que treballen al Fons és de 4: una gerència, dues tècniques de projectes i una auxiliar administrativa. També es té contractat personal de neteja dues hores la setmana. Les despeses salarials de tot plegat pugen a 168.999,30€, la qual cosa representa el XX del pressupost. La major part d’aquest import està vinculat a l’execució de programes de cooperació i educació. Al Fons Menorquí, les diferències salarials entre el sou més alt i el més baix es troben en 1:2,2, de manera que la persona amb salari més alt rep un salari 2,2 vegades superior a la que cobra manco.