SERVEIS PROFESSIONALS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’acollida comunitària de l’alumnat nouvingut als IES de Menorca

@collim. Connectam iguals i diferents. L’acollida comunitària de l’alumnat nouvingut als IES de Menorca.

Els IES de Menorca tenen, actualment, grans dificultats per atendre els alumnes nouvinguts d'incorporació tardana i ens han traslladat al Fons Menorquí la seva inquietud en relació a aquesta realitat.
Els centres, tot i que disposen d’un protocol d'acollida, no tenen recursos suficients per fer aquesta feina al centre educatiu. La diversitat d'alumnes nouvinguts d'incorporació tardana és heterogènia (diferents països, cultures, llengües...) i és necessària també una feina amb les famílies que ara mateix no es fa. Igualment, també es veu la necessitat d'una major coordinació entre els diferents serveis de la comunitat i municipis implicats perquè el procés d'adaptació i inserció d'aquest alumnat sigui òptim.

L’ACOLLIDA, UN REPTE PER ALS CENTRES EDUCATIUS

Des de fa ja uns quants anys, l’escola està vivint un procés intens d’incorporació d’al·lots i al·lotes que venen d’altres països. Aquest fet, conseqüència lògica de l’increment de la població estrangera que viu Menorca, planteja al sistema educatiu uns reptes molt importants, ja que les dificultats per aconseguir l’objectiu social que persegueix l’educació, d’entrada, augmenten a causa de:

 • La diversitat cultural d’aquests joves i de les seves famílies.

 • La pluralitat de llengües entre els escolars i sobretot el desconeixement del català,

  llengua vehicular en l’educació, d’aquest alumnat.

 • La gran variació de coneixements adquirits prèviament per l’alumnat.

 • Les diferents expectatives tant del jovent com de la seva família.

 • Les variades situacions de l’entorn familiar en contextos migratoris.

Tot això genera un cúmul de circumstàncies que, emmarcades a l’interior d’una aula, poden esdevenir paralitzants si no es disposen humans, econòmics i normatius adequats.
L’escola no pot afrontar sola aquestes noves realitats. Resulta irreal confiar que els centres educatius podran resoldre un repte tan complex com aquest sense la implicació de tota la societat.

Aquesta premissa és fonamental per evitar que tota la responsabilitat de l’èxit o el fracàs escolar se centri a dins de l’escola. La gestió de la diversitat, i principalment el procés d’acollida l’alumnat nouvingut, no s’hauria de deslligar mai del procés d’acollida que ofereix la societat de l’entorn.

La realitat de les vides dels centres educatius de secundària és variada i les intervencions en acollida poden ser més normalitzadores o específiques, segons el Projecte Educatiu de Centre que tenen. La majoria de centres optimitzen els recursos per donar atendre les necessitats d’aquest perfil d’alumnat. Tanmateix, els recursos acostumen a ser insuficients: manca de recursos humans, manca d’espais (i més en els darrers anys a causa de la pandèmia), manca de professorat amb hores disponibles, quadratures horàries complicades amb l’assistència a les classes ordinàries, alumnat amb diferents edats i nivells d’aprenentatge, materials didàctics poc adequat, dificultats de coordinació amb serveis de suport externs, etc.

Una de les finalitats de l’educació secundària obligatòria és fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i a la valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i ambiental propi. Els principals instruments d’integració social i d’adquisició de valors compartits són el reconeixement i l’estima de la cultura i de la llengua de la nostra Comunitat, des del respecte, el reconeixement i l’interès pels trets culturals i lingüístics d’altres indrets. No obstant, el coneixement de la llengua no és l’únic factor que cal tenir en compte (tot i que n'és un dels més importants).

Si realment es defensa la igualtat d’oportunitats per a aquest alumnat nouvingut, si es vol aconseguir un model educatiu que cerqui l’èxit docent d’aquest jovent i que sigui integrador s’han de fer una aposta decidida en dues línies:

1) habilitar els recursos econòmics necessaris que permetin poder comptar amb els recursos humans suficients .

2) implicar la comunitat i impulsar una major coordinació fora del centre escolar, que complementi la tasca d’acollida i treballi de forma transversal els aspectes interculturals a tenir en compte perquè aquests joves tenguin les mateixes oportunitats a la seva vida.

 

ENCÀRREC DE LA FEINA

Contractació de serveis professionals per a l’execució del projecte, que cerca reforçar la gestió de l’acollida de l’alumnat nouvingut d’incorporació tardana als IES de Menorca, en aquest cas, a l’IES Biel Martí de Ferreries, a partir d’una proposta amb perspectiva comunitària i intercultural. La iniciativa pretén ser complementària als recursos que la Conselleria d’Educació de la Comunitat de les Illes Balears, té a disposició dels centres educatius de l’illa.

Objectiu general:

Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Objectius específics:

 • Donar coherència entre les accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal o la informal. Complementarietat amb els recursos de la Conselleria d’Educació.

 • Afavorir el procés d’inclusió educativa i social dels alumnes, promoure el sentiment de pertinença al centre i a la comunitat. Implicar la comunitat educativa, els recursos de l’entorn i els serveis externs en la promoció de la interculturalitat i convivència ciutadana.

 • Apropar el centre educatiu a les famílies dels alumnes, millorar la comunicació del centre amb les famílies i fomentar-ne la participació al centre

 • Implicar les famílies en el seguiment de la formació dels seus fills. Les AMPA tenen un paper destacat en el món associatiu com a element clau per promoure la implicació de les famílies en els centres educatius. És important facilitar la coordinació entre les diferents AMPA a fi de dinamitzar i implicar les famílies en el fet educatiu des d’una perspectiva comunitària.

 • Coordinar-se amb els serveis externs, notificar-los els casos detectats i realitzar intervencions conjuntes.

Durada del treball:

12 mesos aprox. Jornada complerta de dedicació al projecte, horari partit.

Dotació de la convocatòria:

La partida per a la contractació d’aquest servei tècnic està dotada amb 35.263,19€

Inici:

10 d’octubre de 2022

Termini de presentació de propostes:

30 de setembre de 2022.
Les persones interessades han d’enviar la proposta tècnica i el currículum a: desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org

 

TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DE LA OFERTA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

Organitzador:
Fons Menorquí de Cooperació
DOCUMENTS ADJUNTS
TDR_ACOLLIDA IES def.pdf