Enfortiment integral del sistema d’Aigua i Sanejament a la comunitat El Mango, Jocotán.

Número:
2022339
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
GUATEMALA
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
19.960€
Entitat executora:
Cáritas Zacapa
SINOPSI:

 

El Corredor Sec és una regió de centre Amèrica que per la seva situació climàtica pateix grans sequeres a l’època d’estiu. Moltes de les comunitats assentades pateixen greus problemes d’accés a l’aigua, i els principals afectats són dones i nens. Aquesta vulneració del dret a un accés lliure i de qualitat al recurs hídric afecta directament als nivells de desnutrició ja que, sense accessos a fonts d’aigual de qualitat, les malalties diarreiques són un dels principals causants de desnutrició crònica.

L’objectiu del present projecte és donar suport a una comunitat (El Mango del municipi de Jocotán en la rehabilitació de la infraestructura, i millorar les capacitats necessàries per a un accés digne i segur a l’aigua per a un total de 90 famílies (537 habitants).

En la recerca d’aquest objectiu i dins aquest projecte, es plantegen dues actuacions simultànies:

-D’una banda, la rehabilitació del sistema d’aigua per gravetat que permeti un accés més senzill a les famílies amb aigua de qualitat.
-D’altra banda, la capacitació en bon ús, la gestió del sistema del recurs hídrics per a les famílies beneficiades, amb l’enfortiment del Comitè d’Aigua i Sanejament (CAS), i la capacitació a les famílies en el consum de l’aigua i en bones pràctiques d’higiene per no contaminar-la.

Aquestes accions tindran també el suport i seguiment del projecte de seguretat alimentària en què anirà immersa l’actuació, que dotarà el projecte de diagnòstics, eines i coordinacions interinstitucionals que complementin el que genera una altra actuació.