La base social del Fons Menorquí està formada per entitats sòcies, persones o entitats col.laboradores i entitats beneficiàries.

Entitats sòcies

 • Podran ser entitats associades totes aquelles entitats públiques o privades amb seu o delegació a l'illa de Menorca, l'objecte i acció de les quals resulti convergent i estigui dirigida, en tot o en part, a la realització de les finalitats i objectius propis del Fons Menorquí i assumeixin el compromís de participar de manera activa i continuada en el desenvolupament de l'acció associativa.
 • El Fons Menorquí de Cooperació té un nombre indeterminat d'entitats associades
 • Són deures de les entiats associades
  • Col.laborar i participar de manera activa i continuada en la consecució dels objectius de l'associació 
  • Assistir a les reunions de la Junta de Govern i complir els acords que s'hi adoptin
  • Servir diligentment els càrrcs i les comissions que els òrgans de govern de l'associació hagin acordat conferir-los
  • Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que correspongui aportar a les entiats sòcies
  • Acatar i complir les prescripcions que es recullen als Estatus de l'associació

Condició de col.laborador/a

 • Podran obtenir la condició de col.laborador/a totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb domicili, seu o delegació a l'illa de Menorca que comparteixin, participin o assisteixin de qualsevol manera a la realització dels objectius i finalitats pròpies del Fons Menorquí de Cooperació, encara que aquests i aquesta no formin part, ni partcialment, de l'objecte que defineix la seva activitat ordinària
 • Les entitats i/o persones col.laboradores tenen el dret a participar a totes les activitats desenvolupades pel Fons Menorquí i poden promoure o proposar a través de la seva participació a l'Assembla General, qualsevol mena d'actuacions encaminades a la consecució dels objectius i finalitat de l'associació
 • Actualment és entitat col.laboradora del Fons Menorquí la Universitat de les Illes Balears

Entitats beneficiàries

Durant el 2023 el Fons Menorquí de Cooperació dedica els seus recursos a les següents entitats

 • Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) (El Salvador)
 • Entrepobles (El Salvador)
 • Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) (Nicaragua)
 • Teculican (Nicaragua)
 • Creu Roja Illes Balears (Líban)
 • Caritas (Líban)
 • Fundació Vicente Ferrer (Índia)
 • Mans Unides (Marroc)
 • ADEO (Marroc)
 • Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) (Grècia)
 • Sindicat de Treballadors/es de l'Ensenyament Illes Balears (Guatemala)

per al desenvolupament de projectes que promouen la sostenibiltat ambiental i el desenvolupament personal i col.lectiu de persones especialment vulnerables (persones migrants, població rural, dones...)