Promovent l'ocupació per reduir la migració de les dones rurals

Número:
2019139
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
70.000€
Entitat executora:
ACUA
SINOPSI:

Al Salvador la manca de recolzament al desenvolupament de l’economia del país, la inseguretat i la vulnerabilitat als fenòmens naturals ( l’huracà Mitch al 1998 i els terratrèmols del 2001, les sequeres i les inundacions del 2016-2018 que van afectar al país) més els elevats nivells de pobresa a les zones rurals, on la pobresa arriba a un 43,3% a les llars, ha provocat l’augment en el flux migratori dels salvadorenys a l’exterior, per a la cerca de millors oportunitats de superació, feina i d’ingressos econòmics que permetin donar una vida digna a la població. 

L’anàlisi de les causes de la migració a la Cordillera del Bálsamo d’acord als resultats realitzats per ACUA són en primer lloc, no disposar de feina per a millorar les condicions de vida. 

En relació a aquesta problemàtica ACUA cerca contribuir a l’articulació del teixit organitzatiu i productiu amb protagonisme de les dones per a reduir la migració a la Cordillera del Bálsamo (objectiu del projecte) i per això ha definit dues línies d’acció que al mateix temps composen els dos resultats del projecte en el que participaran 90 persones líders de 3 Cooperatives, 3 Associacions de dones i 3 de Joves:

 1. Millorar l’autoestima i arrelament econòmic de dones invertint les seves remeses familiars en fonts d’autoocupació rural. 
  1. Desenvolupar un pla de formació tècnica productiva (tèxtil, gastronomia, artesania entre d’altres) en 12 IES
  2. Accions per a la millora de la qualitat dels productes
  3. Desenvolupar mecanismes de comercialització associativa
  4. Realitzar un diagnòstic d’oportunitats per a l’emprenedoria amb èmfasi en dones i joves
 2. Enfortir els coneixements sobre els riscos i impactes socioeconòmics, ambientals i culturals generats per la migració, de les organitzacions territorials i les organitzacions de dones i iniciatives           econòmiques associatives. 
  1. Disseny i execució d’una campanya de sensibilització damunt dels riscos i impactes de la migració (àudio visuals, impresos i radials, històries de vida de casos emblemàtics de migració...)
  2. Torbades entre les organitzacions territorials (cooperatives, associacions de dones i joves)
  3. Fòrum territorial sobre migracions.