ODS 2030: Una agenda local per canviar el món

Número:
2019501
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Població general
Àmbit:
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Aportació del Fons:
14.553,00 €
SINOPSI:

Els ajuntaments han de ser agents implicats i rellevants en l’aplicació de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que ofereixen un nou marc per a la política i l’acció municipal.

Aquest projecte pretén introduir els ODS en el relat estratègic dels diferents ajuntaments, així com en la promoció del seu coneixement i la seva incorporació en el dia a dia dels agents locals i de la ciutadania en general. Aquestes fites es volen assolir mitjançant l’elaboració d’un document per cada ajuntament que alinea els 17 ODS amb els plans, les polítiques i les accions de la ciutat, i la conseqüent edició de material de difusió dels ODS.

Localitzar els ODS és el procés d’adaptació de l’agenda global a lescaracterístiques i circumstàncies de cada territori, des de l’establiment dels objectius i fites, fins a la determinació dels mitjans d’implementació, i l’ús d’indicadors per a mesurar i monitoritzar el progrés fet. Des del Fons Menorquí es pretén dur un acompanyament a aquest procés i es vol capacitar els ens locals en aquest àmbit i fomentar la seva implicació i acció per a l’aplicació efectiva de l’Agenda 2030.

Amb aquest projecte es vol fomentar la implicació i la participació de la ciutadania i de tots els agents i sectors socials en una visió dels ODS, i desenvolupar programes de sensibilització.

Prenent com a base l’estudi l’estudi/diagnosis de la situació de les Agendes Locals 21 a Menorca, encomanat pel Consell Insular, des del Fons Menorquí de Cooperació i amb els ajuntaments de l’illa, es treballarà per a la creació d’un pla per a la implementació de l’Agenda 2030 a Menorca, creant una Comissió Intermunicipal encarregada d'elaborar aquest pla que estarà composada per les persones titulars/representants de cada ajuntament i del Consell Insular dins la Junta del Fons i les tècniques del Fons Menorquí de Cooperació.

Així doncs, es preveu que el projecte es desenvolupi en vàries fases per a cada ajuntament.