Ajudes d'emergència per a migrants

Número:
2019503
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
ESPANYA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
Fons Menorquí de Cooperació
SINOPSI:

Aquest projecte es destinarà al finançament de possibles contingències relacionades amb l'arribada irregular de persones migrants que arriben en situació d’extrema vulnerabilitat, les quals tenen dificultats per accedir a la xarxa normalitzada de serveis socials atès que moltes de les prestacions d’aquest serveis tenen com a requisits d’accés la residència continuada en qualsevol municipi de les Illes Balears.

Resta pendent regular la concessió dels ajuts d’emergència per a persones migrants i definir els criteris d’accés a aquestes ajudes, procediment que seria recomanable poder definir a través de la Comissió Tècnica d’Immigració.
Per tal de desenvolupar el protocol d’accés a aquestes ajudes, s’haurà de tenir en compte la normativa vigent i coordinar els recursos existents per tal de no incórrer en duplicitats ni tampoc en discriminacions envers d’altres persones susceptibles d’ésser usuàries dels serveis socials. 

D’altra banda, aquesta línia d’ajudes també servirà per a desenvolupar el Pla d’Acció amb població migrant a Menorca, a partir dels resultats obtinguts de l’estudi de Migracions i Refugi impulsat pel Fons Menorquí de Cooperació, i que servirà com a punt de partida per a dissenyar les polítiques públiques en tema de la migració a Menorca, quan a iniciatives per a fomentar la convivència i cohesió social de l’illa.

Així doncs, l’import concedit es destinarà tant a ajudes puntuals d’emergència com a accions per a desenvolupar el Pla d’Acció amb població immigrant més vulnerable, tot depenent de les prioritats que es detectin.