Som l'entitat sense ànim de lucre formada per entitats locals de Menorca (els vuit ajuntaments i el Consell Insular), així com el Govern de les Illes Balears.  Sumam i gestionam els recursos que les institucions públiques de l'illa destinen a la cooperació internacional i a la solidaritat. 

El que ens identifica com a entitat són la nostra visió, la nostra missió, els nostres valors i els nostres objectius.

 

MISSIÓ

 

El Fons Menorquí de Cooperació som l’entitat de les administracions de Menorca que proposa i desenvolupa les polítiques de cooperació a l’illa, a través de l’impuls, el finançament i la realització d’accions i projectes. El Fons acompanyam les entitats menorquines, públiques i privades, per tal que puguin fer front als reptes globals que incideixen en l’àmbit local. La raó de ser és contribuir al canvi global perquè les poblacions més empobrides puguin assolir qualitat de vida, benestar i l’exercici ple dels seus drets.

 

VISIÓ

 

Som l’expressió de solidaritat de la societat menorquina, gràcies al treball conjunt del Consell, els ajuntaments i les ONGD. Aquesta feina en xarxa de les administracions locals permet incrementar la qualitat i la incidència de les accions que es duen a terme.

 

VALORS

 

Som l’entitat de referència a Menorca en la cooperació transformadora. 

COOPERACIÓ. Apostam per un model que garanteixi un intercanvi entre iguals. 

TRANSFORMACIÓ. Entenem la cooperació per a la transformació com una eina de solidaritat i justícia. 

DRETS HUMANS. Apostam per fomentar la defensa i realització dels drets humans

MEDI AMBIENT: Cercam la sostenibilitat de la vida de les persones amb equilibri amb la natura. 

EQUITAT. Apostam tractar les causes estructurals de les desigualtats persones.

GÈNERE. Defensam la cooperació amb enfocament feminista 

 

OBJECTIUS

 

PROMOURE L'APORTACIÓ DEL 0,7 per cent dels ingressos propis de les institucions públiques de Menorca a la cooperació per a la transformació global.

VETLLAR PER A UNA COOPERACIÓ COORDINADA, eficient i eficaç entre totes les entitats associades.

PROMOCIONAR LA COOPERACIÓ per a la transformació global com una eina de solidaritat i justícia global.

PROMOCIONAR L'EDUCACIÓ per a la Transformació Social: sensibilització, educació, recerca i incidència per tal d’avançar en la construcció d’una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa.

PROMOURE L'ACCIÓ HUMANITÀRIA, tant en situacions d’emergències com en situacions de crisis prolongades, per protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones.