LES NOSTRES DADES COM ASSOCIACIÓ

  • DATA DE CONSTITUCIÓ:
  • REGISTRE ON ESTÀ INSCRITA:
  • DOMICILI SOCIAL, SEU

ÒRGAN DE GOVERN I COMPOSICIÓ (Vista equip)

 L’Assemblea General és l’òrgan de govern i representació suprem del Fons Menorquí i la integren les persones representants de totes les entitats associades. Pren els acords segons el principi majoritari o de democràcia interna, de conformitat amb el que estableix l’article 11.3 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret a l’associació.

Formen part de l’Assemblea General els membres següents:

L’EQUIP TÈCNIC

El Fons Menorquí compta amb un equip tècnic contractat per l’associació a proposta de l’Assemblea. Aquest equip pot estar format per un nombre variable de persones en funció de les necessitats i el pressupost del Fons.

El personal al servei de l’associació està dirigit per la Direcció Gerència, que ha d’assegurar el funcionament de l’associació. És l’encarregada de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries, tant per a la preparació dels diferents acords dels òrgans de l’associació, com per al seu posterior compliment i execució.
Les atribucions i funcions de l’equip tècnic es concreten a través d’un reglament intern que dugui annexa la Relació de Llocs de Treball i que s'ha d’emmarcar dintre del marc genèric definit en el paràgraf anterior. En qualsevol cas, la Direcció Gerència ha d’assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de l’Assemblea General.

https://www.fonsmenorqui.org/ca/qui-som/lequip

(Vista equip) Nom cognom, càrrec, mail
 

ELS NOSTRES SOCIS

El Fons Menorquí és la suma dels socis que en formen part, que són els vuit ajuntaments  de Menorca, el Consell de Menorca I el Govern de les Illes Balears.

Els socis tenen un paper fonamental en la tasca de cooperació per assolir una eficàcia més gran en les actuacions, però també és important la sensibilització de la ciutadania sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els pobles del Nord Global i del Sud Global, i les conseqüències que comporten. Defensam que s’ha d’impulsar una nova forma de relació entre els pobles, sobre la base de la justícia i la solidaritat per a tothom.

ORGANIGRAMA

organigrama

Institucions públiques
Ajuntament de Ciutadella
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament de Ferreries
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament des Mercadal
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament d’Alaior
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament de Maó
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament de Sant Lluís
Accés a la web
Institucions públiques
Ajuntament des Castell
Accés a la web
Institucions públiques
Consell Insular de Menorca
Accés a la web
Institucions públiques
Govern de les Illes Balears
Accés a la web