• CONVOCATÒRIA PROJECTES DE POST-EMERGÈNCIA 2023

  Aquesta convocatòria regula les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a projectes de Post-emergència.

  El Fons Menorquí recolzarà els projectes de post-emergència per satisfer les necessitats bàsiques que apareixen com urgents degut a situacions imprevistes: guerres, moviments massius de població, desastres ambientals, etc.
  Es considera que el Fons té capacitat limitada per donar resposta efectiva en un primer moment i l’ajuda internacional disminueix després d’uns mesos, mentre que les necessitats i les mancances de la població continuen sent urgents, moment en que la població queda més desatesa. Per això, es prioritza impulsar projectes d’intervenció en una fase posterior a l’esclat de l’emergència, és a dir, en les fases d’estabilització i/o recuperació posteriors, vers donar resposta immediata en el primer moment.
  Les actuacions de post-emergència estan encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que sigui.

  Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació amb les línies estratègiques i les zones geogràfiques que es recullen en el Pla Estratègic 2018-2022 emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En coherència amb açò, els projectes presentats s’han d’alinear amb els ODS.

  L’import màxim de finançament que s’atorgarà serà de 20.000€. S’aprovarà un sol projecte per entitat.
  Es podrà sol·licitar al Fons el 100% del pressupost del projecte, tot i això es valorarà de forma positiva l’aportació local. S’acceptaran valoritzacions de l’aportació local sempre que estiguin prou acreditades i vinculades a la intervenció que es pretengui desenvolupar.

  La convocatòria de projectes de postemergència s’obrirà durant el primer trimestre de l’any 2023 una vegada ho aprovi la Junta Directiva, i romandrà oberta fins el moment en què s’esgoti el pressupost o fins la data límit de 15 de novembre de 2023.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2023

  Aquesta convocatòria regula les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a projectes de cooperació pel desenvolupament.

  El Fons Menorquí entén com a projecte de cooperació pel desenvolupament un conjunt d’accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o una zona en concret, contribuint en la restitució, garantia i protecció dels drets fonamentals de les persones, en especial de dones i filletes.
  Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació amb les línies estratègiques i les zones geogràfiques que es recullen en el Pla Estratègic 2018-2022 i el Pla Director de les Illes Balears, i emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En coherència amb açò, els projectes presentats s’han d’alinear amb els ODS.

  Modalitat 1. Projectes de cooperació al desenvolupament

  Modalitat 2. Projectes d’assistència: acollida i refugi temporal

  Segons l’acord de la Junta del Govern del Fons Menorquí, reunida el 15 de febrer de 2023, s’assigna a aquesta convocatòria un import màxim de 280.000 € imputables al pressupost del Fons Menorquí per al 2023. Aquest import es distribuirà entre els dos àmbits d’intervenció: 140.000 € per a projectes de moviment de persones i 140.000 € per a projectes de sostenibilitat ambiental. Els projectes no poden superar, individualment, la quantitat de 70.000 €.

  Els projectes s’han de presentar entre el dia 16 de febrer i el 12 de març de 2023.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • AMPLIACIÓ CONVOCATÒRIA PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 2023

  El Fons Menorquí de Cooperació obre una convocatòria per a la realització de projectes d’Educació per a la Transformació Global per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat menorquina.

  La present convocatòria finança projectes que incorporen els següents enfocaments:

  Enfocament de drets humans. Significa contribuir a enfortir les capacitats dels titulars de drets perquè puguin plantejar les seves reivindicacions i necessitats, així com les dels titulars d’obligacions perquè en garanteixin la protecció, la promoció i el compliment, duent a terme accions preferents cap als grups vulnerats o exclosos de la societat i promovent el respecte cap a la diversitat cultural.

  Enfocament de gènere. Incorporar l’enfocament de gènere en tots els processos és clau per promoure la transformació de les condicions que causen i reprodueixen la desigualtat de les dones i les filletes en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social i cultural) i les violències masclistes.

  Perspectiva local-global. Totes les propostes s’hauran de planejar des d’un enfocament local-global. Tot partint de l’estreta interdependència i ecodependència entre persones, societats, cultures i ecosistemes, és clau que totes les accions tenguin en compte la connexió  local i la global
  Així mateix, totes les propostes s’hauran de planejar des d’una perspectiva local-global. Tot partint de l’estreta interdependència i ecodependència entre persones, societats, cultures i ecosistemes, és clau que totes les accions tenguin en compte la connexió local i la global.

  Entenem que l’ Educació per a la Transformació Social (EpTS) és un procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, madura, compromesa i activa  amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament. 

  L’import d’aquesta convocatòria és de 25.000€. La convocatòria compta amb 2 modalitats:

  • Modalitat A: Les persones físiques poden sol•licitar fins un màxim de 4.000 €.
  • Modalitat B: Les entitats socials poden sol•licitar fins un màxim de 6.000 €.  En el cas que la proposta sigui presentada per una agrupació d’entitats/col•lectius,  es podrà sol•licitar fins a un màxim de 7.000 €.

   

  Les propostes es poden presentar entre el dia 23 d'octubre i el 10 de novembre de 2023.
   

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • BASES II CONCURS DE NOVES NARRATIVES

  Aquesta convocatòria pretén fomentar la creació literària i ser un espai en el qual les persones participants puguin expressar les seves inquietuds lliurement i transmetre la seva visió del món a través de l’escriptura.

  Qualsevol dels relats presentats haurà de tenir com a tema central la MIGRACIÓ I EL MOVIMENT DE PERSONES.

  Els moviments migratoris són un fenomen rellevant en el context actual de globalització. El creixement de la població als països en vies de desenvolupament, la desigualtat econòmica mundial i la pobresa, els conflictes bèl·lics i la crisi climàtica són alguns dels fenòmens econòmics i socials que impulsen, cada vegada més, els fluxos migratoris. Les persones es mouen per garantir la seva pròpia seguretat fugint de persecucions o violències i també cercant una oportunitat per millorar les seves condicions de vida.

  Aquest certamen es planteja com una manera de donar visibilitat, a través de la narrativa, a realitats quotidianes o fictícies que mostren aquest moviment de persones dins dels països o entre països.

  Les modalitats del concurs són: microrelat i relat curt.
  Microrelat: consisteix en textos originals i amb un màxim de 820 caràcters.
  Relat curt: consisteix en textos originals amb un mínim de 5 fulls i un màxim de 15 fulls (a una cara de mida DIN-A4; cada pàgina ha de contenir de 25 a 30 línies, en lletra Arial, cos 12 i interlineat 1,5). Totes les pàgines han d’estar numerades, a excepció de la portada.

  Les propostes es poden presentar entre el 6 de febrer de 2023 i el 31 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • BASES POST EMERGÈNCIA I MITIGACIÓ DELS EFECTES DE LA COVID-19 2020

  La pandèmia COVID-19 és un desastre ambiental que està causant un gran impacte a nivell mundial. Encara no podem dimensionar l'abast dels efectes que suposarà la crisi COVID-19 i de l'confinament. No obstant això, sí que és moment de treballar perquè les poblacions compten amb els recursos necessaris per fer-hi front i així disminuir la intensitat dels seus efectes.
  Un cop més, les poblacions vulnerables de sud global són les més afectades, i estan patint de manera més profunda les conseqüències d'aquesta situació sobrevinguda. La fragilitat i el debilitament de les estructures bàsiques dels estats, com la sanitària o socioeconòmica, són fonamentals per entendre la gran quantitat de població que quedarà desprotegida i sense mitjans de vida per recuperar-se d'aquesta situació.
  Davant d'aquest escenari, el Fons Menorquí de Cooperació ha reestructurat el pressupost de l'entitat per donar resposta a aquesta nova realitat, i destinarà 100.000 euros per a projectes de post-emergència.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • CONVOCATÒRIES ANTERIORS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

  El Fons Menorquí entén com a projectes de cooperació al desenvolupament un conjunt d'accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o zona dirigits a una població beneficiària concreta.

  Els següents documents corresponen a convocatòries dels anys anteriors.

  DOCUMENTS ADJUNTS
  ENLLAÇOS RELACIONATS