CONVOCATÒRIA PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2023

El Fons Menorquí de Cooperació obre una convocatòria per a la realització de projectes d’Educació per a Ciutadania Global i Desenvolupament Local per a la transformació social per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat menorquina.

La present convocatòria finança projectes que incorporen els següents enfocaments:

Enfocament de drets humans. Significa contribuir a enfortir les capacitats dels titulars de drets perquè puguin plantejar les seves reivindicacions i necessitats, així com les dels titulars d’obligacions perquè en garanteixin la protecció, la promoció i el compliment, duent a terme accions preferents cap als grups vulnerats o exclosos de la societat i promovent el respecte cap a la diversitat cultural.

Enfocament de gènere. Incorporar l’enfocament de gènere en tots els processos és clau per promoure la transformació de les condicions que causen i reprodueixen la desigualtat de les dones i les filletes en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social i cultural) i les violències masclistes.

Així mateix, totes les propostes s’hauran de planejar des d’una perspectiva local-global. Tot partint de l’estreta interdependència i ecodependència entre persones, societats, cultures i ecosistemes, és clau que totes les accions tenguin en compte la connexió local i la global.

L’ Educació per a la Ciutadania Global (ExCG) és un procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, madura, compromesa i activa amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament

Entenem Desenvolupament Local a les propostes i accions que tracten de millorar el benestar social incidint en l’entorn i cercant l’equilibri entre l’eficiència econòmica, l’equilibri social i el desenvolupament territorial, a través de la participació i el compromís del conjunt de la societat (administracions, ciutadania, empreses...).

L’import d’aquesta convocatòria és de 20.000€. La convocatòria compta amb 2 modalitats. Modalitat A per a persones físiques i Modalitat B per a entitats.
Modalitat A: Les persones físiques poden sol·licitar fins un màxim de 3.000 €.
Modalitat B: Les entitats socials poden sol·licitar fins un màxim de 5.000 €. En el cas que la proposta sigui presentada per una agrupació d’entitats/col·lectius, es podrà sol·licitar fins a un màxim de 6.000 €.

Les propostes es poden presentar entre el dia 16 de febrer i el 12 de març de 2023.

PER DESCARREGAR LES BASES I ANNEXOS CAL VISITAR: 
https://www.fonsmenorqui.org/ca/que-feim/noves-convocatories-i-bases

DOCUMENTS ADJUNTS
Bases EcG i DL 2023_0.pdf