Activitats socioeducatives per a la prevenció de la radicalització violenta a Coelma

Coelma és un districte periurbà de Tetuan (Marroc) amb clars indicadors d'exclusió social en el qual s'han detectat focus de captació de joves per part d'organitzacions de radicalisme violent. 

Des de fa uns anys Mans Unides col.labora amb l'ONGD marroquina ATIL per prevenir l'abandonament escolar, lluitar contra la violència als centres educatius i promoure una convivència pacífica i inclusiva en aquesta zona. 

La casa violeta

Els matrimonis infantils és un pràctica identificada i en augment als camps de persones refugiades del Líban. 

Les filletes casades prematurament es solen sentir aïllades, se les allunya de les seves famílies, se les treu de l’escola i se’ls nega la relació amb les altres filletes de la seva edat i amb la seva pròpia comunitat. Així mateix, en el cas d'embaràs prematur  es posa en perill la salut de les joves mares i nadons. 

Seguretat alimentària i l’enfortiment de l'higiene bàsica a 10 comunitats de San Lucas

San Lucas és un dels 15 municipis ubicat al Corredor Seco de l’àrea de Las Segovias, Nicaragua, on la concurrència d’hiverns dolents amb pluges poc regulars, es sumen períodes de profundes sequeres, que suposen la inseguretat alimentària per les comunitats. Com alternativa, es ve donant una forta migració rural capa a països veïns com El Salvador i Costa Rica, i Espanya, a fi de cobrir l’alimentació familiar mitjançant remeses. La pandèmia ha acabat amb molts llocs de treball i tallat amb els fluxos de remeses, augmentant de nou la inseguretat alimentària.

Inici dels tallers de filosofia per a joves en temps de pandèmia

L'infància i l'adolescència han estat dos col.lectius que tot i no haver-se vist massa afectat per la covid-19 sí són els col.lectius que han patit amb major impacte les mesures de confinament i distància social.  Així, per a l'adaptació a la nova normalitat és imprescindible generar espais de reflexió crítica i diàleg que permetin procesar les experiència viscudes en relació a la covid-19 ( sobreinformació, contacte personal restringit, canvis en la convivència familiar...).

Estudi Situació de les persones migrades i les polítiques públiques interculturals a Menorca

El Fons Menorquí de Cooperació, amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, ha promogut la realització d’un estudi per conèixer la situació de les persones migrades i les polítiques interculturals a Menorca. El 16 % de la població de Menorca a l’any 2018 és nascuda a un país estranger, dels quals el 67 % a un país extracomunitari; quan a principis de la dècada del 2000 representaven tan sols el 6 %, dels quals el 39 % eren extracomunitaris.

Entitats sòcies i condició de col.laborador/a

Entitats sòcies

 • Podran ser entitats associades totes aquelles entitats públiques o privades amb seu o delegació a l'illa de Menorca, l'objecte i acció de les quals resulti convergent i estigui dirigida, en tot o en part, a la realització de les finalitats i objectius propis del Fons Menorquí i assumeixin el compromís de participar de manera activa i continuada en el desenvolupament de l'acció associativa.
 • El Fons Menorquí de Cooperació té un nombre indeterminat d'entitats associades
 • Són deures de les entiats associades
  • Col.laborar i participar de manera activa i continuada en la consecució dels objectius de l'associació 
  • Assistir a les reunions de la Junta de Govern i complir els acords que s'hi adoptin
  • Servir diligentment els càrrcs i les comissions que els òrgans de govern de l'associació hagin acordat conferir-los
  • Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que correspongui aportar a les entiats sòcies
  • Acatar i complir les prescripcions que es recullen als Estatus de l'associació

Condició de col.laborador/a

 • Podran obtenir la condició de col.laborador/a totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb domicili, seu o delegació a l'illa de Menorca que comparteixin, participin o assisteixin de qualsevol manera a la realització dels objectius i finalitats pròpies del Fons Menorquí de Cooperació, encara que aquests i aquesta no formin part, ni partcialment, de l'objecte que defineix la seva activitat ordinària
 • Les entitats i/o persones col.laboradores tenen el dret a participar a totes les activitats desenvolupades pel Fons Menorquí i poden promoure o proposar a través de la seva participació a l'Assembla General, qualsevol mena d'actuacions encaminades a la consecució dels objectius i finalitat de l'associació
 • Actualment és entitat col.laboradora del Fons Menorquí la Universitat de les Illes Balears

Entitats beneficiàries

Durant el 2019 el Fons Menorquí de Cooperació dedica els seus recursos a les següents entitats

 • Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) (El Salvador)
 • Entrepobles (El Salvador)
 • Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) (Nicaragua)
 • Teculican (Nicaragua)
 • Creu Roja Illes Balears (Líban)
 • Caritas (Líban)
 • Fundació Vicente Ferrer (Índia)
 • Mans Unides (Marroc)
 • ADEO (Marroc)
 • Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) (Grècia)
 • Sindicat de Treballadors/es de l'Ensenyament Illes Balears (Guatemala)

per al desenvolupament de projectes que promouen la sostenibiltat ambiental i el desenvolupament personal i col.lectiu de persones especialment vulnerables (persones migrants, població rural, dones...)