Bases i Convocatòries

CONVOCATÒRIA PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 2024

El Fons Menorquí de Cooperació obre una convocatòria per a la realització de projectes d’Educació per a la Transformació Global per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat menorquina.


La present convocatòria finança projectes que incorporen els següents enfocaments:


Enfocament de drets humans. Significa contribuir a enfortir les capacitats dels titulars de drets perquè puguin plantejar les seves reivindicacions i necessitats, així com les dels titulars d’obligacions perquè en garanteixin la protecció, la promoció i el compliment, duent a terme accions preferents cap als grups vulnerats o exclosos de la societat i promovent el respecte cap a la diversitat cultural.


Enfocament de gènere. Incorporar l’enfocament de gènere en tots els processos és clau per promoure la transformació de les condicions que causen i reprodueixen la desigualtat de les dones i les filletes en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social i cultural) i les violències masclistes.


Perspectiva local-global. Totes les propostes s’hauran de planejar des d’un enfocament local-global. Tot partint de l’estreta interdependència i ecodependència entre persones, societats, cultures i ecosistemes, és clau que totes les accions tenguin en compte la connexió  local i la global
Així mateix, totes les propostes s’hauran de planejar des d’una perspectiva local-global. Tot partint de l’estreta interdependència i ecodependència entre persones, societats, cultures i ecosistemes, és clau que totes les accions tenguin en compte la connexió local i la global.


Entenem que l’ Educació per a la Transformació Social (EpTS) és un procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, madura, compromesa i activa  amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament. 

 

La convocatòria compta amb 2 modalitats:

  • Modalitat A: Les persones físiques poden sol·licitar fins un màxim de 4.000 €.
  • Modalitat B: Les entitats socials poden sol·licitar fins un màxim de 6.000 €.  En el cas que la proposta sigui presentada per una agrupació d’entitats/col·lectius,  es podrà sol·licitar fins a un màxim de 7.000 €.

 

Les propostes es poden presentar entre el dia 2 de gener i el 4 de febrer de 2024.