Volem contribuir a la transformació global perquè les poblacions més desfavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i exercir de ple els seus drets.

Finalitat

 
La finalitat del Fons és contribuir al canvi global a partir de la implicació de les entitats locals

Missió

 
El que dóna sentit a la nostra actuació

El Fons Menorquí de Cooperacó és una agrupació que proposa i desenvolupa les polítiques de cooperació a Menorca, a través de l'impuls, el finançament i la realització d'accions i projectes. El Fons acompanya les entitats menorquines, públiques i privades, per tal que puguin fer front als reptes globals que incideixen en l'àmbit local. La seva raó de ser és contribuir al canvi global perquè les poblacions més empobrides puguin assolir qualitat de vida, benestar i l'exercici ple dels  seus drets. 
 

Visió

 
Allò que esperem ser a mig termini
Som l'expressió de solidaritat de la societat menorquina, gràcies al treball conjunt del Consell, els ajuntaments i les ONGD. Som l'entitat de referència a Menorca en la cooperació transformadora. Els nostres criteris de treball són: eficiència, feina en xarxa, transparència, col·loboració amb altres agents i respecte a la diversitat. 

 

Valors

 
El que ens caracteritza
La nostra actuació parteix dels següents principis:
 

 

  • Transformació. Entenem la cooperació per a la transformació social com una eina de solidaritat i justícia. Una eina que contribueixi a un canvi profund de les estructures i les relacions econòmiques, socials i polítiques que perpetuen les desigualtats i la vulneració dels drets humans. Una cooperació centrada en les persones, que impulsi el benestar i la qualitat de vida i que promogui la capacitat de les comunitats per resistir i gestionar les crisis i sortir-ne més enfortides.
  • Cooperació. Apostam per un model que garanteixi un intercanvi entre iguals. Cercam la generació d'aliances, l'enriquiment mutu, les relacions d'igualtat que afavoreixin un enfocament de guanyar-guanyar entre les organitzacions i les persones de qualsevol lloc del món.
  • Drets humans. Apostam per l'enfocament dels drets humans com a eix de la nostra feina, que es fomentarà en la plena realització dels drets humans de totes les persones i les seves capacitats i les situa al centre dels diagnòstics i les solucions. 
  • Medi ambient: Treballam per dissenyar un model de sostenibilitat ecològica i resiliència al sud, que respecti els límits ambientals del planeta. Defensam l'ús equitatiu, racional i just dels recursos naturals. Col·laboram a posar fre al canvi climàtic. Incloem criteris de sostenibilitat ambiental en les polítiques i els programes que dissenyam, coordinam, impulsam o als quals donam suport. 
  • Equitat. Apostam per un model de cooperació que tracti les causes estructurals de les desigualtats cercant de garantir l'accés i el control equitatiu dels recursos i els beneficis per a tots els països i les persones.
  • Gènere. Per avançar cap a una cooperació amb enfocament feminista s'ha d'interpel·lar el model de desenvolupament hegemònic actual que resulta un model capitalista i patriarcal, que impacta de manera especialment greu en la vida i els drets de les persones. Nodrint-se de diferents feminismes, com el feminisme decolonial i l'ecofeminisme, com també de l'ètica de les cures i les propostes de l'economia feminista, i en diàleg i aliança amb els moviments feministes. 
  • Coherència de polítiques i pràctiques. Com a entitats sòcies, totes les nostres polítiques i pràctiques són coherents amb la cooperació per a la transformació global.