El Fons Menorquí compta amb un equip tècnic contractat per l’associació a proposta de l’Assemblea. Aquest equip pot estar format per un nombre variable de persones en funció de les necessitats i el pressupost del Fons.

El personal al servei de l’associació està dirigit per la Direcció Gerència, que ha d’assegurar el funcionament de l’associació. És l’encarregada de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries, tant per a la preparació dels diferents acords dels òrgans de l’associació, com per al seu posterior compliment i execució.
Les atribucions i funcions de l’equip tècnic es concreten a través d’un reglament intern que dugui annexa la Relació de Llocs de Treball i que s'ha d’emmarcar dintre del marc genèric definit en el paràgraf anterior. En qualsevol cas, la Direcció Gerència ha d’assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de l’Assemblea General.

Direcció-Gerència

És l'encarregada de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per assegurar el funcionament de l'associació i el compliment i execució dels acords per l'Assemblea. 

Marga Benejam Coll
971 37 35 09
fons@fonsmenorqui.org

Administració

Aquesta àrea s’ocupa de les tasques administratives i de donar suport a la gerència i les demés àrees de l’entitat.

Joselin Miranda Cespedes
971 37 35 09
administracio@fonsmenorqui.org

Cooperació Internacional

Aquesta àrea s’ocupa de coordinar els projectes i altres actuacions de cooperació, post emergències i ajuda humanitària, així com de garantir l’execució, seguiment i avaluació de dits projectes. 

Aina Tejero Orfila
971 37 35 09
projectes@fonsmenorqui.org

Educació i convivència

Aquesta àrea s’ocupa de coordinar i també executar els projectes i altres iniciatives de sensibilització, educació i desenvolupament local, així com garantir-ne el seguiment i l’avaluació. 

Clàudia Pons Martí
971 37 35 09
desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org